Règlement du concours

REGLEMENT VAN DE « SOCO » WEDSTRIJD : BEPROEF UW GELUK EN WIN EEN TANKKAART TEN WAARDE VAN 50 EUROS.

Artikel 1 : Organisator. Dit wedstrijd is geen gokspel en wordt door de SA AUTO SATELLITES BE 0416.768.220, hoofdzetel rue Martinroux, 32 - 6220 Fleurus - (België) georganiseerd. De commerciële benaming van de hierboven organisator SOCO oefent een activiteit van nieuwe en tweedehandse wagens verkoop uit. SOCO wordt door de website soco.be toegankelijk.

Artikel 2 : minderjarigen mogen aan dit wedstrijd niet deelnemen. De organisator kan rechtstreeks of onrechtstreeks keuringen in eerbieding van het privéleven van de deelnemers uitvoeren, zoals hun kwaliteit, identiteit en gegevens. Deze operatie wordt uiterst aan de huidige regeling onderwerpen (hieronder de "Regeling").

Artikel 3 : Deelnemen met de QR-code of op papier mag tussen 7 juny tot en met 11 juny middernacht (Belgische datum en uur bij connectie als bewijs)

Artikel 4 : ieder natuurlijke meerderjarige persoon kan aan dit wedstrijd deelnemen, behalve de SA AUTO SATELLITES (SOCO) personeelsleden en van andere maatschappij professioneel of financiële mee gelinkt. Ieder privé profiel (social media) of natuurlijke persoon (op onze website) mag enkel een keer deelnemen. Zouden meerdere deelnemingen voor dezelfde persoon gedetecteerd worden, worden zij automatisch als frauduleuze beschouwd en bijgevolg afgezegd.

Artikel 5 : deelneming modaliteiten en voorwaarden: Ieder deelneming niet in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, door onvolledige, onleesbare, verkeerde, valse of buiten termijn (zie bovenstaande artikel 3) meegedeelde gegevens wordt als nihil beschouwd en wordt bijgevolg niet behandeld. Er mag enkel in de tijdspan in Artikel 3 beschrijft deelgenomen worden. Enkel de deelnemingen binnen dit termijn worden aanvaard. De deelnemer neemt deel enkel door onze stand bij "de Cora van Châtelineau" te bezoeken.
3 deelnemingsmodelijkheden:

  1. Op papier bij onze stand
  2. Met de QR-code
  3. Met een foto die door onze stewardess voor onze stand genomen word

Artikel 6 : De samen met de antwoorden ontvangen mailadressen worden naar een externe computerserver doorgestuurd (door een gespecialiseerde maatschappij behandeld). Op dit manier worden de antwoorden tot 11 juny op 20 h 00 geregistreerd.

Artikel 7 : Winner en prijs : de wedstrijd gaat om een van de 10 tankkaarten ten waarde van 50 € te winnen. Zou deze voorwaard binnen de 14 dagen na het verstuur van de mail betreffende de winst niet vervuld worden, vervalt het gewin.

Artikel 8 : De winnaar wordt door de organisator per mail gecontacteerd. Hij/zij moet binnen de 14 dagen naar clientele@soco.be antwoorden, met mededeling van hun naam, voornaam en adres. Hij/zij moet aan de volgende eisen voldoen: akkoord met SOCO gaan over een datum voor de tankkaarten, op foto met de prijs genomen worden, hun naam en voornaam gekend maken. Anders verliest de winnaar recht op de prijs. in dat geval wordt iemand anders door dezelfde procedure gecontacteerd tot op de moment dat de winnaar aan deze eisen voldoet.

Artikel 9 : De toewijzing mag onder een andere vorm dan op deze regeling voorzien niet toegewezen worden. Er wordt geen vergoeding in cash ofwel in natuur toegewezen. Zou de winst om de een of de andere reden aan een winnaar niet toegewezen worden, dan blijft die eigendom van de Organisator.

Artikel 10 : De Organisator wil geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor welk accident/incident die tijdens het gebruik of het genot van de winst zou gebeuren. Er wordt geen vergoeding in cash ofwel in natuur toegewezen.

Artikel 11 : Klachten: Om geldig te zijn, datum postzegel, de klachten aangaande de loting, de resultaat en de uitrekking of ontvangst van de winst, moeten binnen de 15 dagen na de wedstrijd per aangetekend brief naar de Organisator gestuurd worden: AUTO SATELLITES SA – Martinroux, 32 - 6220 Fleurus. Buiten dit termijn worden de klachten nihil beschouwd.A

Artikel 12 : Beperking van aansprakelijkheid: De verantwoordelijkheid van de Organisator wordt aan de aflevering van de geldig gewonnen winst strikt beperkt. De Organisator biedt geen commerciële garantie aan en geen aftersalesdienst op de winst. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of schrappen indien de omstandigheden het zouden eisen, zonder dat zijn aansprakelijkheid gesteld mag worden. Geen vergoedingen mogen bijgevolg opgevraagd worden. Zulke aanpassingen kunnen aan een voorafgaande melding voornamelijk op de website van de Organisator www.soco.be onderworpen worden. De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelnemingsmogelijkheid momenteel stil te leggen indien zij (of een eventuele hostingsaanbieder) voor het vervolg van de nodige diensten niet meer kan zorgen. Aan de wedstrijd deelnemen betekent de kennis en de aanvaarding van zijn specificaties en de grenzen van Internet, namelijk de responstijden voor het raadplegen, de aanvraag of de overdracht van inlichtingen, de beschermingsafwezigheid van sommige gegevens tegen eventuele misbruiken en risico’s van computervirussen besmetting. De Organisator kan niet aansprakelijk voor storingen van de website en/of de wedstrijd op de een of de andere webbrowser gesteld worden. De Organisator garandeert niet dat de website en/of de wedstrijd zonder stoornis werken of dat zij geen computerfouten bevatten noch dat deze verbeterd kunnen worden. In het geval van technische defect, behoudt de Organisator zich het recht voor de sessie waarin de stoornis gebeurde te ontkrachten et/of stil te leggen. Klachten worden bijgevolg niet aanvaard. De Organisator kan niet aansprakelijk ervoor gesteld worden indien de gegevens van een deelnemer onafhankelijk van zijn/haar wil niet doorgestuurd kunnen worden (bv. Storing bij de internetverbinding van de deelnemer voor de een of de andere reden, momentele stoornis van onze servers voor de een of de andere reden, …), ofwel indien deze onleesbaar of onmogelijk te behandelen toekomen (bv. Beschikte de deelnemer over een onaangepaste materieel of logiciel voor de inschrijving, …). De Organisator kan niet aansprakelijk voor geen enkel nadeel (persoonlijk, fysieke, materieel, financieel of anders) door de deelneming gebeurde gesteld worden..

Artikel 13 : Eerbieding van de regeling: Ieder deelnemer verbindt zich ertoe aan de wedstrijd trouw en in eerbieding van de Regeling en van de andere deelnemers deel te nemen. Ontrouw of frauduleuze gedragen leidt tot deelneming schrapping en verliest van de winst. De deelneming en de winst worden onder anderen in de volgende gevallen vernietigd: onvolledig inschrijving, verkeerde, valse of onnauwkeurige inlichtingen, inbreuk van de Regeling, fraude van welke aard dan ook omtrent de wedstrijd. Om fraudes eigen aan die type wedstrijden, verwittigt de Organisator de winnaar dat de eventuele winst tijdens deze operatie gewonnen mag enkel op de dichtste SOCO-vestiging afgeleverd worden (op www.soco.be te vinden). Bovendien behoudt zich de Organisator het recht voor om een identiteitskaart aan de winnaar op te vragen. Ieder poging door een deelnemer of iemand anders een website vrijwillig te schaden gaat om een strafbaar feit en de Organisator behoudt zich het recht voor om ieder deed van deze aard aan te klagen. De Organisator behoudt zich het recht voor om iedereen die de heden activiteiten staande in deze Regeling bedrogen, opgelicht, gesaboteerd of gestoord heeft, of geprobeerd, aan te klagen. De Organisator kan namelijk de wedstrijd annuleren in geval van fraude, vooral computerfraude.

Artikel 14 : Aanvaarding: Aan de wedstrijd deelnemen betekent dat de spelers de Regeling en het principe ervan volledig aanvaarden. Deelnemen is persoonlijk en nominatief. Ieder overtreder aan een de of ander artikel van de Regeling wordt beroofd van deelnemingsmogelijkheid, samen met de winst dat zij/hij eventueel had kunnen winnen.

Artikel 15 : Persoonlijke gegevens: De Organisator behandelt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetgeving (UE) 2016/679 en de Europese Raad van 27 april 2016 aangaande de personenbescherming betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens en vrije verkeer van deze gegevens door intrekking van Richtlijn 95/46/CE (Algemene regeling over de gegevensbescherming). De Organisator zorgt voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens op de juiste en toepasselijke wijze en beperk zich tot doeleinden waarvoor uw gegevens verzameld werden. Deze gegevens worden tot ???? bewaren. De schaden als gevolg van het gebruik van de deelnemer persoonlijke gegevens door een onbevoegde persoon kan in geen enkel geval op de Organisator afgewenteld worden, indien hij de redelijke verwachte en nodige veiligheidsmaatregelen genomen heeft.

Artikel 16 : Aan de wedstrijd deelnemen betekent de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Regeling.

Artikel 17 : Meningsverschillen: er wordt geen gesprek of briefwisseling over deze wedstrijd gestuurd. Bij geschillen worden de wedstrijd en de Regeling aan de Belgische wetgeving onderworpen, enkel de rechtbanken en gerechtshoven van Charleroi worden ervoor bevoegd. Indien een van de clausule van deze Regeling permanent nihil of illegaal door een rechterlijk bevel verklaard wordt, blijven toch de andere clausules van toepassing en effectieve.